Recycling your Ford

GENBRUG DIN FORD

Når din Ford er udtjent modtager vi den uden beregning til skrotning. Vi sikrer en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden kommer. Læs mere på De Danske Bilimportørers hjemmeside.

 

END-OF-LIFE-VEHICLE-DIREKTIVET

Introduceret i 2007, pålægger End-of-Life-Vehicle-Direktivet (EU: 2000/53/EC) producenter at påtage sig alle eller en signifikant del af genanvendelses-udgifterne til End-of-Life-Vehicle for deres eget mærke(r) med ingen eller negativ markedsværdi.
Producenter og deres partnere skal ligeledes opnå stramme mål for genanvendelse, genindvinding og genbrug – 85% af køretøjets
vægt fra og med 2006 og 95% fra 2015.

DANSK BIL-RETUR

Dansk Bil-Retur er samarbejdspartner for Danske Bilimportører i Danmark (DBI) og for Ford Motor Company A/S. Dansk Bil-Retur er autoriseret og lever op til dansk og europæisk lovgivning samt Fords kvalitetsstandarder med hensyn til modtagelse, behandling
og genanvendelse af Ford-biler.

Ford sørger løbende for at holde Dansk Bil-Retur orienteret om, hvordan det anbefales at behandle og genbruge Fords biler. Hvis du ønsker at vide mere om Dansk Bil-Retur; herunder modtagelsessteder, så klik her.

 • Hvis din Ford opfylder følgende betingelser, accepterer vi den, når den leveres til en af vores udpegede tilbageleveringsfaciliteter uden omkostninger for dig selv.

  • Bilen er en passagerbil med højst ni sæder og vejer 3,5 ton eller mindre
  • Den er komplet, dvs. indeholder de væsentlige komponenter, herunder motor, transmission, karosseri, hjul og katalysator (hvis monteret)
  • Den indeholder ikke yderligere affald (fx haveaffald/husholdningsaffald, ekstra dæk)
 • Direktivet om udrangerede køretøjer (2000/53/EF), der blev indført i 2007, kræver, at producenterne skal opfylde alle eller en væsentlig del af omkostningerne ved forarbejdning af udrangerede køretøjer med nul eller negativ markedsværdi for alle køretøjer af deres mærke(r). Producenter og deres samarbejdspartnere skal også nå strenge genindvindingsmål – 85 % af bilens vægt pr. 2006 og 95 % i 2015.

  Find det nærmeste tilbageleveringssted.

  For din nærmeste position kan du enten ringe til Ford Relationship Center på 0845 841 1111 eller finde en tilbageleveringsfacilitet her.

  Alternativt kan du ringe til kundeinformationslinjen på Cartakeback.com på 0845 257 3233 eller besøge deres hjemmeside for at få yderligere oplysninger.

ALT DU BEHØVER AT VIDE OM FARLIGE MATERIALER.

 • Milliarder af batterier, der smides ud hvert år, indeholder giftige metaller som cadmium, kviksølv, bly eller litium, som er farlige, hvis de ikke bortskaffes korrekt.

  Derfor arbejder Ford-fabrikanter og -forhandlere altid for at mindske batteriernes miljøpåvirkning. F.eks. ved at organisere indsamlingssystemer. Eller ved at fremstille og designe batterier, der er mere genanvendelige og indeholder færre giftige materialer i det hele taget.

  I dag genanvendes ca. 90 % af alle blybatterier, typisk til genbrug eller oparbejdning, og hvert EU-marked har sit eget indsamlingssystem for at minimere miljøpåvirkningen. 

  Hvordan bortskaffes bilbatterier?

  Batteriproducenterne støtter også indsamlingssystemer, så kunderne kan aflevere bærbare bilbatterier (og akkumulatorer) til bestemte indsamlingssteder uden beregning.

  Du kan aflevere alle batterier gratis på de indsamlingssteder, der er anført her https://www.stenarecycling.dk/ydelser/branchelosninger/autoophugning/

  For litium-batteriindsamling bedes du kontakte CRC på (4368 2000).

 • Hvert år produceres der mere end 3 mio. tons brugte dæk i EU. 2,5 mio. ton af disse genanvendes eller genbruges.

  De fleste EU-producenter har vedtaget en retlig ramme, som betyder, at dækfabrikanterne eller -importørerne er ansvarlige for indsamlingen af uønskede dæk.

  Hvordan bortskaffes dæk?

  Dækkene kan bortskaffes uden omkostninger, uanset deres mærke, inden for det enkelte system.

  Du kan finde indsamlingsstederne via følgende link: https://www.stenarecycling.dk/ydelser/branchelosninger/autoophugning/

   

 • Ford Motor Company støtter bortskaffelse af brugte køretøjer gennem specifikke godkendte behandlingsanlæg (AFT). Anlæggene overholder de rette licenser til håndtering, behandling og bortskaffelse af farlige materialer.

  Ford Motor Company leverer også detaljerede demonteringsoplysninger til AFT'er via det internationale demonteringsoplysningssystem (IDIS). Adgang til dette system er omkostningsfri for alle ATF'er i lande, der er omfattet af IDIS.

  For yderligere oplysninger kan AFT'erne kontakte enten CRC eller ELVEU@Ford.com

 • Ford Motor Company leverer detaljerede demonteringsoplysninger til AFT'er via det internationale demonteringsoplysningssystem (IDIS) link: https://www.idis2.com/

  Systemadgang er omkostningsfrit tilgængelig for alle ATF'er i lande, der er omfattet af IDIS. 

  For yderligere oplysninger om IDIS, eller hvis du ønsker at blive vores autoriserede behandlingspartner, kan du kontakte EUELV@Ford.com

 • Hvad er et udrangeret køretøj (ELV)?

  Ved udrangerede køretøjer forstås motorkøretøjer, der klassificeres som affald. Deres komponenter og materialer klassificeres også som affald. Affald er alt, hvad du kasserer, har til hensigt at kassere eller er forpligtet til at kassere. Dette omfatter materiale, der sendes til genbrug eller genanvendelse.

  Alle bestemmelserne i lovgivningen om udrangerede køretøjer finder anvendelse på alle biler og lette godskøretøjer, der har højst 9 sæder og vejer op til 3.500 kg.

  Hvor meget koster det?

  Det er gratis, hvis betingelserne nævnt neden for imødekommes.

  Hvad er betingelserne?

  Stena Recycling A/S accepterer udrangerede køretøjer, når de leveres til en af deres udnævnte take-back-faciliteter, der imødekommer følgende betingelser:

  • Køretøjet er en passagerbil med højst ni sæder og vejer 3,5 ton eller mindre
  • Den er komplet, dvs. indeholder de væsentlige komponenter, herunder motor, transmission, vogntog, hjul og katalysator (hvis monteret)
  • Den indeholder ikke yderligere affald (fx haveaffald/husholdningsaffald, ekstra dæk)

  Hvilke dokumenter skal jeg medbringe? Hvilke dokumenter vil blive udstedt?

  Du skal tage fotoidentifikation og dine Ford-registreringsattester med dig til en af Stena Recycling A/S's autoriserede faciliteter.  Typisk vil destruktionsattesten blive udstedt efter 24 timer og sendt til dig via e-mail eller post. Destruktionsattesten sikrer, at køretøjet behandles og bortskaffes lovligt og miljømæssigt korrekt.

  Hvad sker der ved det godkendte behandlingsanlæg?

  1. Visse komponenter såsom dæk, batterier, glas og væsker vil blive fjernet.
  2. Alle genbrugelige dele eller systemer, der kan genbruges, vil blive fjernet.
  3. Ikke-metalliske dele fjernes og/eller demonteres.
  4. Karosseriet vil blive knust og sammenpresset, og genvindingsprocessen vil følge.
  5. Til sidst vil destruktionsattesten blive udstedt til dig. 

  Hvor er den nærmeste take-back-facilitet?

  For den nærmeste lokation skal du enten ringe til Ford Kundeservicecenter på 4368 2000 eller finde et indleveringssted (take-back-facilitet) hér: https://www.stenarecycling.dk/ydelser/branchelosninger/autoophugning/

  Alternativt kan du ringe til Stena Recycling A/S's kundeinformation på 56 67 92 00 eller besøg deres hjemmeside på: https://www.stenarecycling.dk/kontakt/kundeservice/kontakt-kundeservice/.